Ε’ Τόμος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ

Ο όρος αυτοέλεγχος είναι σαφέστατος ως προς το περιεχόμενό του: δεν πρέπει ν’ ανατρέξετε στις εικονογραφήσεις και τα παραδείγματα του τόμου 5 παρά μόνο αφού ολοκληρώσετε μόνοι σας τη μελέτη του μαθήματος με το οποίο αποφασίσατε ν’ ασχοληθείτε.

Πριν ασχοληθεί με το ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ, ο σπουδαστής της μεθόδου ABC οφείλει να προσπαθήσει ν’ αφομοιώσει τα μαθήματα και να εξασκηθεί με τις ασκήσεις που προτείνουμε. Διαφορετικά, θα επιτύχει μόνο μια προσωρινή αποφυγή της βέβαιης απογοήτευσης στο μέλλον, χωρίς ταυτόχρονα να έχει αποκομίσει κανένα όφελος!

Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται να σας προσφέρει μιά εξορθολογισμένη εποπτεία της Μεθόδου ABC. Για καθένα από τα 11 Μαθήματα Γενικής Κατάρτισης σας προτείνει τις αναγκαίες ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε κατά το μέγιστο απ’ τη Μέθοδό μας.

Σημειώστε ότι, για κάθε μάθημα, η περιγραφή των ασκήσεων που πρέπει να φιλοτεχνηθούν βρίσκεται στην πρώτη σελίδα καθενός απ’ τα πρότυπα σχέδια που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Ορίστε η διαδικασία που σας συμβουλεύουμε να υιοθετήσετε:

Κάντε μιά προσεκτική ανάγνωση του μαθήματος που πρόκειται να μελετήσετε, ξεκινώντας απ’ το μάθημα 1 “Εξάσκηση του ματιού και του χεριού”. Ταυτόχρονα, παρατηρείτε καλά τα παραδείγματα που σας δίνουμε στη Μέθοδο.
Ασχοληθείτε με τις ασκήσεις που πρέπει να φιλοτεχνήσετε και ξαναδείτε λεπτομερώς την ή τις σχετικές σελίδες του μαθήματος.

Όταν έχετε ήδη φιλοτεχνήσει τις ασκήσεις που σας προτείνουμε, ανατρέξτε στις εικονογραφήσεις, παραδείγματα και συμβουλές αυτού του τεύχους. Συγκρίνετε τα έργα σας μ’ αυτά των καλλιτεχνών-συμβούλων μας και διαβάστε προσεκτικά τις υποσημειώσεις και τις προτάσεις που συνοδεύουν τα πρότυπα σχέδια μας.

Αν τ’ αποτελέσματα των προσπαθειών σας δεν σας ικανοποιούν απολύτως, ξαναπροσπαθείστε εφαρμόζοντας τις συμπληρωματικές συμβουλές του Σχεδιασμένου Προγράμματος Αυτοελέγχου. Προχωρείτε στη συνέχεια στο επόμενο Μάθημα και γενικά, συνεχίζετε ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία και στα 11 μαθήματα.